§1
Warunki ogólne

 1. Księgarnia Gazety Polskiej będąca własnością firmy Rejtan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-050 Warszawa, ul. Filtrowa 75 lok. 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000310318, REGON 141487872, NIP 701-013-54-49 ,zwana poniżej „Księgarnią”, umożliwia kupowanie, przez „Klienta” oferowanych produktów.
 2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z rodzajem zamówienia.
 3. Ceny produktów znajdujących się w Księgarni są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

§2
Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem : -formularza dostępnego w sklepie internetowym na stronie www.ksiegarniagazetypolskiej.pl
  - poczty e-mail na adres ksiegarnia.gp@gmail.com
  -telefonicznie  22 290 00 90
  -osobiście w siedzibie Księgarni.
  W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub mailowo obowiązują te same warunki dostawy i płatności jak w przypadku zamówień składanych w sklepie internetowym.
 2. Do realizacji dokonanych zakupów przez internet konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, zamieszczonego na stronie www.ksiegarniagazetypolskiej.pl.
 3. W przypadku czasowej niedostępności towaru, Księgarnia może zaproponować zakup innego lub wysyłkę zamówionego towaru w późniejszym terminie, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę. Brak zgody Kupującego powoduje prawo Księgarni do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia i obowiązek zwrotu otrzymanych pieniędzy, niezwłocznie na konto wskazane przez Kupującego.
 4. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
 5. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta. W określonych przypadkach o ile dopuszcza je Firma Rejtan Sp z o.o.- właściciel księgarni, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na Księgarnie.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest jednoznaczne z udzieleniem Rejtan Sp z o.o pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu Klienta umowy z Pocztą Polską lub firmą kurierską na dostarczenie zamówionego przedmiotu.
 7. Zamówienie jest realizowane w ciągu 2 – 7 dni roboczych licząc od dnia:
  - złożenia zamówienia w przypadku przesyłek pobraniowych (zapłata za doręczoną przesyłkę nastąpi dopiero przy odbiorze.)
  -wpływu wpłaty na  konto Księgarni,  przy przesyłkach opłaconych przelewem na konto.

§3
Warunki odstąpienia od umowy

 1.  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Termin ten liczy się od dnia wydania rzeczy
 2. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne oraz podać numer konta bankowego, na które ma zostać przekazany zwrot należności, nie dotyczy faktu nie odebrania przesyłki za pobraniem.

§4
Warunki reklamacji

Księgarnia rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą, telefonicznie lub e-mailem) w terminie 14 dni roboczych od dnia ich złożenia przez Klienta. Klient składa reklamacje listownie na adres 02-032 Warszawa, ul. Filtrowa 75/1 , pocztą elektroniczną na adres e-mailowy - sklep@ksiegarniagazetypolskiej.pl, telefonicznie na nr +48 22 290 00 90 lub osobiście.
Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Klient oczekuje od Księgarni.
Warunkiem rozpatrzenia przez Księgarnię reklamacji jest:
a) posiadanie przez produkt wad fizycznych , uszkodzeń lub niezgodność dostarczonego towaru z zamówieniem
b) dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu do siedziby Księgarni wraz z dowodem zakupu oraz pisemnym żądaniem reklamacji
c) dostarczenie przez Klienta danych personalnych oraz numeru konta bankowego, na które ma zostać przekazany zwrot należności jeżeli reklamacja zostanie uznana,

§5
Postępowanie wspólne dla reklamacji i odstąpienia od umowy

 1. Towar zwracany w trybie odstąpienia od umowy należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres Księgarni.
 2. Po uznaniu reklamacji lub woli odstąpienia od umowy przesyłki kwota należności zwrócona zostanie niezwłocznie na podany przez Klienta numer konta bankowego.
 3. W przypadku uznania reklamacji, Księgarnia naprawi lub wymieni towar na nowy, a jeśli powyższe okaże się niemożliwe (towar niedostępny, wyczerpany nakład) zwróci należność za towar podlegający reklamacji niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego .
 4. W przypadku uznania reklamacji koszty wysyłki podlegają zwrotowi.
 5. Księgarnia nie przyjmuje zwrotów przesłanych przesyłką za pobraniem. Przesyłki reklamacyjne prosimy przesyłać tylko listem poleconym lub paczką, (stwarza to możliwość wykazania się dowodem nadania w przypadku zaginięcia przesyłki).

 

 

§6
Faktury VAT

 1. Księgarnia wystawia za zakupiony towar fakturę VAT, która jest dołączana do przesyłki z towarem. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§7
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Rejtan Sp z o.o właściciela Księgarni.
 3. Firma Rejtan Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie ksiegarniagazetypolskiej.pl. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu, wiążące są zapisy obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 5. Nazwy wszystkich towarów oraz firm w ofercie są zastrzeżonymi znakami towarowymi, na stronie występują jedynie celem identyfikacji produktów.
 6. Dokonując zakupu w Księgarni Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówienia.
 7. Administratorem danych osobowych jest Rejtan  Sp. z o.o. właściciel Księgarni Gazety Polskiej.
 8. Dane osobowe podlegają ochronie stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 9. Każdy Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.